El Projecte Empremta

Amb la nova etapa que comença, un dels principals canvis que trobem en el dia a dia de l’escola és el projecte educatiu. L’escola Mirasan s’uneix a una comunitat educativa formada per diferents escoles que comparteixen el mateix projecte educatiu. Aquest, es defineix com a Projecte Empremta. 

Què és el Projecte Empremta?

El Projecte Empremta és un projecte educatiu que busca formar alumnes segurs, competents i compromesos per afrontar amb èxit el futur. A través de cinc ‘Empremtes’ centrades en àmbits com ara l’aspecte global, competencial, emocional, familiar i social, aquest projecte promou una educació integral.

Amb un model pedagògic basat en la psicologia de l’aprenentatge i la neurociència, es fomenta una cultura de l’esforç, el goig d’aprendre i una actitud crítica, trobant l’equilibri entre el tradicional i la innovació. La implicació de les famílies és essencial per al seu èxit, i es busca formar alumnes autònoms, responsables i compromesos amb la societat.

Les 5 empremtes es divideixen en:

 • Empremta competencial

L’alumne ha de desenvolupar el goig per aprendre de forma autònoma, fent servir totes les seves intel·ligències (goig d’aprendre, actitud curiosa, ple desenvolupament, excel·lència educativa, autonomia i personalització de l’aprenentatge)

 • Empremta emocional

Vol ajudar als alumnes a desenvolupar les habilitats necessàries per c les seves aspiracions i superar els seus reptes. (cultura de l’esforç, clima emocional favorable, actitud critica, capacitat de superacó, responsabilitat i iniciativa de l’aprenentartge)

 • Empremta global

La finalitat és que els alumnes es capacitin per entendre i actuar dins d’un món global, comunicant-se i relacionant-se positivament amb totes les cultures. (saber dialogar, capacitat investigadora, sensivilitat artística, interès per la cultura i plurilingüisme)

 • Empremta familiar

Impliquem a les famílies a la vida de l’escola, possibilitant aquesta aliança en accions concretes on pares i mares comparteixen els seus talents amb l’escola.

 • Empremta social

Volem que els nostres alumnes destaquin pel seu compromís amb la societat duent aterme accions concretes que ajudin a la seva millora (compromís amb la societat, voluntat de transformar la societat i respecte per la diversitat).

 

Un projecte educatiu comú

Les escoles que formen part d’aquesta iniciativa comparteixen un Projecte Educatiu en comú que estableix els eixos metodològics fonamentals. Aquestes escoles promouen l’intercanvi de les millors pràctiques i les implementen en els seus respectius centres. Tot i així, cada centre manté la seva autonomia per decidir la manera en què aquestes pràctiques es duen a terme, adaptant-les a les seves necessitats i contextos particulars.

Perfil de l’alumne

El Projecte Empremta col·loca l’alumne al centre del seu model educatiu. A través de projectes i metodologies innovadores aplicades en les 5 empremtes (competencial, emocional, global, social i familiar) es fomenten qualitats com la resiliència, l’empatia emocional, el propòsit i la integritat. L’alumnat és encoratjat a comprometre’s, ser obert al món, desenvolupar habilitats emprenedores i cultivar la seva creativitat, un esperit crític, autonomia i habilitats comunicatives. Aquest enfocament forma individus ben preparats per afrontar els desafiaments de la vida amb èxit.

La comprensió com a fonament de l’aprenentatge

La Cultura de Pensament sorgeix del projecte Visible Thinking, part del Project Zero de la Universitat de Harvard. Sense comprensió no pot haver-hi aprenentatge i el màxim objectiu amb els nostres alumnes ha de ser el de proporcionar eines per PENSAR. Formant així alumnes que aprenen a aprendre, alumnes crítics i alumnes resolutius. Les escoles Empremta treballem la cultura de pensament gràcies a estratègies com les claus del pensament, les rutines, la metacognició i els mapes conceptuals.

Projectes i metodologies

El Projecte Empremta es desenvolupa mitjançant la implementació de diverses metodologies innovadores i la participació en diversos projectes. Cada escola adapta el seu projecte educatiu utilitzant les metodologies i projectes que considerin més adients i ajustant los segons les circumstàncies.

Els idiomes com a prioritat per afrontar el futur

 • Preparem als nostres alumnes amb un nivell d’anglès de qualitat excepcional per fer front a les futures exigències del món laboral.
 • Català i castellà com a llengües vehiculars.
 • Professorat nadiu, assegurant la immersió lingüistica de qualitat.
 • Oferim Batxillerat Dual i Beques Erasmus per experiències internacionals d’entre d’altres.
 • Francès i Alemany com a segona llengua estrangera, a l’ESO.

Com integrem les Noves Tecnologies al model educatiu?

 • A partir de l’etapa de primària, integrem els dispositius personals en moments concrets, garantint que aportin un valor diferencial significatiu a l’experiència educativa dels nostres estudiants.
 • Equipem les aules amb tecnologia per millorar l’experiència educativa.
 • Utilitzem tecnologia de primera línia, com pantalles tàctils, iPads, Chromebooks, L’STEM i la robòtica són al dia a dia per proporcionar als nostres alumnes una educació enriquidora i innovadora.
 • Utilitzem la tecnologia per enriquir i millorar la metodologia educativa, ensenyant als alumnes un ús conscient i saludable de les noves tecnologies.

Educació en Valors

Formem persones amb valors personals i valors socials. Saber estar, respecte pels altres i interès per un món millor.

Les emocions, un pilar del Projecte Empremta

En la nostra escola, l’educació emocional és una prioritat que abraça tots els cursos i etapes del procés educatiu. La tutoria i el tracte personalitzat emergeixen com elements clau en aquesta dinàmica, assumint un paper fonamental en el desenvolupament de les habilitats emocionals dels alumnes. A través d’un enfocament integral, els educadors guien als estudiants en la comprensió i gestió de les seves emocions, fomentant l’empatia i la consciència emocional.

A partir del 2024 es començarà la implantació d’un projecte intregral d’educació emocional, recoltzant-los en la metodologia RULER® . Aquesta, s’aplicarà transversalment a tots els cursos. Una metodologia desenvolupada a la Universitat de Yale per l’implantació de l’educació emocional a les escoles.Amb RULER desenvolupem 5 habilitats necessàries per gestionar les emocions: Reconèixer-les (R), entendre-les (Understand – U), etiquetar-les (Label – L), expressar-les (E) i regular-les (R).Treballem en la reflexió del propòsit d’un mateix, per ajudar a descobrir els talents, habilitats i interessos que els mouen.

 

Així doncs, a partir d’aquest curs 2023/2024, la nostra escola es suma amb aquest nou model educatiu, a una xarxa d’escoles que formen el Projecte Empremta amb l’objectiu de formar alumnes segurs, competents i compromesos per afrontar amb èxit el present i el futur. 

Scroll al inicio